User Tools

Site Tools


31--i-n-ti-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-n-ti-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Điện Tiến</​b>​ là một xã phía Tây Bắc của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phía Đông giáp xã Điện Hòa, Điện Thọ, phía tây giáp huyện Đại Lộc, phía Bắc giáp TP Đà Nẵng, phía Nam giáp xã Điện Hồng, phía tây Bắc giáp xã Hòa Khương - Hòa Vang - TP Đà Nẵng, phía tây Nam giáp xã Đại Hiệp - Đại Lộc.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã hiện nay gồm 11 thôn.
 +</p>
 +
 +<​p>​Nền kinh tế chủ lực của xã hiện nay vẫn là nông nghiệp. Nhưng hiện nay có một số dự án Khu du lịch sinh thái Việt Nam tại đây đã góp phần làm cho người dân chuyển từ nông nghiệp sang dịch vụ.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Khu_du_l.E1.BB.8Bch_sinh_th.C3.A1i_B.E1.BB.93_B.E1.BB.93"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khu_du_lịch_sinh_thái_Bồ_Bồ">​Khu du lịch sinh thái Bồ Bồ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Bồ Bồ là tên gọi của một điểm cao của dãy núi Đất, nay thuộc xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đỉnh Bồ Bồ ở độ cao 55m so với mặt biển, tương đối bằng phẳng, có thể làm nơi đổ của máy bay trực thăng. Lợi dụng điểm cao này, quân Pháp đã xây dựng trên đỉnh Bồ Bồ một cứ điểm mạnh, trang bị nhiều trọng pháo để bảo vệ Đà Nẵng ở mặt nam, đồng thời khống chế vùng đồng bằng rộng lớn của ba huyện Điện Bàn, Đại Lộc và Hòa Vang.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011003220
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.205 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2335/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10200/​2097152 bytes
 +Template argument size: 714/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 373/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 183.614 ​     1 -total
 + ​97.37% ​ 178.793 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​60.84% ​ 111.706 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.93%   ​12.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.13%    7.577      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  3.45%    6.327      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  2.03%    3.736      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  1.98%    3.642      8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 +  1.72%    3.155      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.19%    2.183      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243555-0!canonical and timestamp 20181011003220 and revision id 26510643
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-n-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)