User Tools

Site Tools


31--i-n-th-ng-b-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-n-th-ng-b-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Điện Thắng Bắc</​b>​ là một xã thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Điện Thắng Bắc có diện tích 3,57 km², dân số năm 2005 là 5792 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1622 người/​km².
 +</​p><​p>​trước đây nằm trong xã cũ điện thắng, sau này do nhu cầu phát triển được tách ra thành ba xã bao gồm: Điện thắng bắc,​điện thắng trung, điện thắng nam. Điện thắng bắc bao gồm 6 thôn: bồ mưng 1, bồ mưng hai, bồ mưng 3, viêm tây 1 viêm tây 2, viêm tây 3. phía bắc tiếp giáp với thành phố đà nẵng, cách trung tâm đà nẵng khoảng 15 km. trước đây nó chỉ bao gồm hai thôn (làng) bồ mưng, viêm tây.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181011193921
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.221 seconds
 +Preprocessor visited node count: 908/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37171/​2097152 bytes
 +Template argument size: 851/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1773/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 177.494 ​     1 -total
 + ​65.56% ​ 116.358 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​60.82% ​ 107.957 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.02% ​  ​49.737 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.32% ​  ​32.520 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.10% ​  ​23.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.37%   ​16.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;​i&#​7879;​n_B&​agrave;​n
 +  8.24%   ​14.625 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.53%   ​11.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.14%   ​10.896 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243545-0!canonical and timestamp 20181011193920 and revision id 40663224
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-n-th-ng-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)