User Tools

Site Tools


31--i-n-bi-n-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-n-bi-n-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Điện Biên</​b>​ là một trong 4 phường nằm ở trung tâm Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa, phường Điện Biên có diện tích 0,64 km² và dân số 10.986 người<​sup id="​cite_ref-NN1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Một văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết phường Điện Biên có diện tích 0,​68 km²<​sup id="​cite_ref-QD19_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, phường Điện Biên có dân số 9.719 người<​sup id="​cite_ref-QD19_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Phía Đông giáp với các phường Trường Thi và Lam Sơn;</​li>​
 +<​li>​Phía Nam giáp với phường Lam Sơn.</​li>​
 +<​li>​Phía Tây giáp với phường Tân Sơn;</​li>​
 +<​li>​Phía Bắc giáp với các phường Đông Thọ và Trường Thi;</​li></​ul><​h2><​span id="​Qu.C3.A1_tr.C3.ACnh_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh_v.C3.A0_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quá_trình_hình_thành_và_phát_triển">​Quá trình hình thành và phát triển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Từ xa xưa, vùng đất này thuộc địa phận làng Thọ Hạc, tổng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn.
 +</​p><​p>​Năm 1954, tiểu khu Điện Biên được thành lập, là một trong 7 tiểu khu của thị xã Thanh Hóa.
 +</​p><​p>​Năm 1981, đổi thành phường Điện Biên.
 +</p>
 +
 +<​p>​Có thể coi phường Điện Biên là trung tâm mới của thành phố Thanh Hóa. Quảng trường Lam Sơn được xây dựng để tổ chức các hoạt động lớn của nhân dân thành phố và trong tỉnh. Phố Phan Châu Trinh và đại lộ Lê Lợi là những con đường đẹp nhất thành phố. Nhiều cơ quan nhà nước nằm trên địa bàn phường. Rạp hát Lam Sơn được xây dựng lại phục vụ cho nhu cầu giải trí của người dân. Chợ Điện Biên cũng là một khu chợ có đông đúc kẻ buôn người bán.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn%2C+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Thanh+H%C3%B3a&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NN1-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Phường Điện Biên”. Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 2 tháng 10 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn%2C+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Thanh+H%C3%B3a&​amp;​rft.btitle=Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn&​amp;​rft.date=2+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%95ng+th%C3%B4ng+tin+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Thanh+H%C3%B3a&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fthanhhoacity.gov.vn%2Fcity_info%2Fanzeige%2Fnews%2Faktuelles%2Fshow.cfm%3Fregion_id%3D74%26id%3D900%26modul_id%3D33&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011195132
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.245 seconds
 +Preprocessor visited node count: 975/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 44081/​2097152 bytes
 +Template argument size: 882/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3260/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 196.327 ​     1 -total
 + ​62.95% ​ 123.592 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.85% ​ 113.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.02% ​  ​60.901 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.39% ​  ​34.144 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.93% ​  ​27.354 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.68% ​  ​20.963 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_x&​atilde;,​_ph&#​432;&#​7901;​ng_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Thanh_H&​oacute;​a
 +  8.24%   ​16.171 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.04%   ​11.866 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.31%   ​10.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​544109-0!canonical and timestamp 20181011195132 and revision id 40663238
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-n-bi-n-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)