User Tools

Site Tools


31--i-m-th-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-m-th-y-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Điềm Thụy</​b>​ là một xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã nằm ở phía tây của huyện và là một đầu mút giao thông quan trọng với các tuyến đường quốc lộ 3, tỉnh lộ 262 nối đến xã Hà Châu, đường liên huyện Phú Bình-Phổ Yên và đường nối quốc lộ 37 với quốc lộ 3 và thị xã Sông Công mới được hoàn thành.
 +</​p><​p>​Điềm Thụy giáp với xã Thượng Đình ở phía bắc, giáp với xã Nhã Lộng ở phía đông, giáp với xã Úc Kỳ ở phía đông nam, giáp với xã Nga My ở phía nam và giáp với xã Hồng Tiến, Phổ Yên của huyện Phổ Yên ở phía tây.
 +</​p><​p>​Xã Điềm Thụy có diện tích 12,​98 km²,​ dân số năm 1999 là 6339 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 488 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999 - 2003, xã có diện tích 12,​87 km²,​ dân số là 6634 người, mật độ dân số đạt 515 người/​km². Điềm Thụy được chia thành 7 xóm là Ngọc Sơn, Điềm Thụy, Thuần Pháp, Hanh Trang, Trung, Bình.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Khu công nghiệp Điềm Thụy có tổng diện tích được quy hoạch 180 ha trong đó đất thuộc xã Điềm Thụy là trên 86,5 ha.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Ngoài ra, Tổ hợp Khu Đô thị, Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ Yên Bình cũng nằm một phần trên địa bàn xã Điềm Thụy.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011053106
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.240 seconds
 +Preprocessor visited node count: 938/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39714/​2097152 bytes
 +Template argument size: 773/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3281/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 188.835 ​     1 -total
 + ​59.73% ​ 112.782 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.72% ​  ​99.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.29% ​  ​43.972 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.70% ​  ​40.971 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.41% ​  ​32.872 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.83% ​  ​20.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ph&​uacute;​_B&​igrave;​nh
 +  9.49%   ​17.928 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.63%   ​10.624 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.19%    9.807      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243484-0!canonical and timestamp 20181011053106 and revision id 40663251
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-m-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)