User Tools

Site Tools


31--i-h-c-t-th-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-h-c-t-th-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Trường <​b>​đại học tư thục</​b>​ hay <​b>​Đại học dân lập</​b>​ là một cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, về tuyển sinh, đào tạo thì tuân theo quy chế của Bộ GD&​amp;​ĐT,​ văn bằng có giá trị tương đương như văn bằng công lập. Là trường tư do cá nhân hoặc tổ chức trong một nước xin phép thành lập và tự đầu tư<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Không giống những trường đại học công lập, đại học tư thục không nhận được sự hỗ trợ về vốn của Nhà nước, nguồn tài chính để hoạt động của họ là từ học phí của sinh viên học tại trường, khách hàng và các khoản hiến tặng. Học phí tại các trường này có xu hướng lớn hơn nhiều so với trường đại học công lập.
 +</​p><​p>​Mô hình trường đại học tư thục phổ biến ở một số nước như Bangladesh, Brasil, Trung Quốc, Chile, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Nhật Bản, Malaysia, México, Pakistan, Hàn Quốc, Mỹ và Việt Nam...
 +</​p><​p>​Một số trường đại học tư thục (dân lập) tiêu biểu hàng đầu trên thế giới như: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Harvard University, Yale University, Princeton University, Columbia University, University of Chicago, Washington University in St. Louis...
 +</​p><​p>​Tại Việt Nam hiện nay, vẫn có sự phân biệt giữa <​i>​đại học dân lập</​i>​ và <​i>​đại học tư thục</​i>​ tuy không rõ nét lắm, và chưa có quy định rõ ràng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011074657
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.055 seconds
 +Preprocessor visited node count: 165/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4542/​2097152 bytes
 +Template argument size: 221/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 365/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​36.027 ​     1 -total
 + ​90.27% ​  ​32.520 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Gi&​aacute;​o_d&#​7909;​c
 + ​78.35% ​  ​28.227 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​60.70% ​  ​21.867 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.51%    3.427      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​263192-0!canonical and timestamp 20181011074657 and revision id 40792995
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-h-c-t-th-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)