User Tools

Site Tools


31--i-h-c-c-ng-l-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-h-c-c-ng-l-p-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​University_College_London_-quadrant-11Sept2006_%281%29.jpg/​200px-University_College_London_-quadrant-11Sept2006_%281%29.jpg"​ width="​200"​ height="​156"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​University_College_London_-quadrant-11Sept2006_%281%29.jpg/​300px-University_College_London_-quadrant-11Sept2006_%281%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​University_College_London_-quadrant-11Sept2006_%281%29.jpg/​400px-University_College_London_-quadrant-11Sept2006_%281%29.jpg 2x" data-file-width="​3132"​ data-file-height="​2447"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đại học công lập</​b>​ là trường đại học do nhà nước (trung ương hoặc địa phương) đầu tư về kinh phí và cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa) và hoạt động chủ yếu bằng kinh phí từ các nguồn tài chính công hoặc các khoản đóng góp phi vụ lợi, khác với đại học tư thục hoạt động bằng kinh phí đóng góp của học sinh, khách hàng và các khoản hiến tặng.
 +</​p><​p>​Ở nhiều khu vực trên thế giới, các trường đại học công lập là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín và ảnh hưởng cao; nhiều cơ sở trong số đó được THES - QS World University Rankings và Academic Ranking of World Universities xếp hạng tốt nhất.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Ở một số nơi khác các trường công lập có không có danh tiếng bằng các trường đại học tư thục.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181010170940
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.059 seconds
 +Preprocessor visited node count: 142/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4549/​2097152 bytes
 +Template argument size: 221/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 432/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​40.779 ​     1 -total
 + ​72.01% ​  ​29.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Gi&​aacute;​o_d&#​7909;​c
 + ​64.39% ​  ​26.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​51.50% ​  ​21.002 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​27.77% ​  ​11.323 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​136372-0!canonical and timestamp 20181010170940 and revision id 20237398
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-h-c-c-ng-l-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)