User Tools

Site Tools


31--i-c-n-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-c-n-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đội Cấn</​b>​ là một xã thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đội Cấn có diện tích 25,​89 km²,​ dân số năm 1999
 +</p>
  
 +<​p>​Đình làng Minh Cầm thờ 2 vị tướng thời Hùng Vương là thần Quý Minh và thần Cao Sơn.
 +</​p><​p>​Thế kỷ X, thời Đinh Tiên Hoàng, hàng năm vào tháng giêng, nhà vua xa giá từ kinh đô Hoa Lư về đây làm lễ thể hiện sự linh ứng của hai ông. 
 +Do trước đây Vua Đinh bị vây hãm ở chùa, hai vị thần đã hiển linh phù trợ và giải thoát được. Từ đấy trở đi vua và dân làng vẫn thường tới đây tế lễ.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181012184052
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.186 seconds
 +Preprocessor visited node count: 896/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35972/​2097152 bytes
 +Template argument size: 789/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 566/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.054/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 150.127 ​     1 -total
 + ​71.30% ​ 107.037 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​63.68% ​  ​95.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.49% ​  ​39.768 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​11.83% ​  ​17.756 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&#​7883;​_x&​atilde;​_Tuy&​ecirc;​n_Quang
 +  8.68%   ​13.026 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.06%   ​12.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.05%   ​12.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.83%   ​10.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.77%    7.160      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243413-0!canonical and timestamp 20181012184051 and revision id 43471503
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-c-n-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)