User Tools

Site Tools


31--i-an-t-c-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-an-t-c-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đại An</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​大安区</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Dà'​ān qū</​span></​i>​) là một khu (quận) của thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Quận có các nhành công nghiệp và dịch vụ du lịch phát triển với một số điểm đến nổi tiếng.
 +</​p><​p>​Đại An được chia thành:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nhai đạo
 +<​ul><​li>​Đại An nhai đạo (大安街道)</​li>​
 +<​li>​Long Tỉnh nhai đạo (龙井街道)</​li>​
 +<​li>​Mã Xung Khẩu nhai đạo (马冲口街道)</​li>​
 +<​li>​Lương Cao Sơn nhai đạo (凉高山街道)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trấn
 +<​ul><​li>​Đại Sơn Phô trấn (大山铺镇)</​li>​
 +<​li>​Đoàn Kết trấn (团结镇)</​li>​
 +<​li>​Tam Đa Trại trấn (三多寨镇)</​li>​
 +<​li>​Hà Thị trấn (何市镇)</​li>​
 +<​li>​Tân Điếm trấn (新店镇)</​li>​
 +<​li>​Tân Dân trấn (新民镇)</​li>​
 +<​li>​Ngưu Phật trấn (牛佛镇)</​li>​
 +<​li>​Miếu Bá trấn (庙坝镇)</​li>​
 +<​li>​Hồi Long trấn (回龙镇)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Hương
 +<​ul><​li>​Vĩnh Gia hương (永嘉乡)</​li>​
 +<​li>​Hòa Bình hương (和平乡)</​li>​
 +<​li>​Phượng Hoàng hương (凤凰乡)</​li></​ul></​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181013165239
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.404 seconds
 +Real time usage: 0.493 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3490/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 106553/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2077/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.125/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 383.189 ​     1 -total
 + ​79.91% ​ 306.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​61.74% ​ 236.572 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.64% ​  ​86.770 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.05% ​  ​53.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7913;​_Xuy&​ecirc;​n
 +  6.78%   ​25.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.72%   ​25.765 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.92%   ​22.687 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  5.46%   ​20.931 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.23%   ​20.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1241281-0!canonical and timestamp 20181013165239 and revision id 24041849
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-an-t-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)